About me

Talking with Sabine!

Al een tijdje blog en Instagram ik en in die tijd heb ik een hoop nieuwe mensen leren kennen. Sabine is een van deze personen, ik ben erg blij dat ik haar heb ontmoet! In deze blog stel ik haar een aantal vragen, zodat jullie haar beter kunnen leren kennen. Ook geef ik antwoord op deze vragen op haar blog op www.sofarsosabine.com! English version below!

1. Wie is je zielsverwant?
Dat is zeker weten mijn man. We hebben zoveel samen meegemaakt, hij weet alles van mij en we klikken zo goed. Hij is mijn beste vriend, mijn zielsverwant! 

2. Huil je gemakkelijk waar anderen bijzijn?
Nee, helemaal niet, dat is misschien een van mijn slechte kanten. Soms als ik het heb over het verlies van onze dochter (drie jaar geleden), huil ik niet en toon ik niet eens emoties. Maar dat is niet omdat ik geen gevoelens heb. Ik wil ze gewoon niet aan iedereen laten zien. Ik bewaar ze liever voor mensen in mijn omgeving, zoals mijn man of mijn moeder. 

3. Wat is je favoriete tv programma?
Op dit moment kijk ik graag naar “Expeditie Robinson” en “The Voice of Holland”. Beide op de Nederlandse tv. Ik hou erg van muziek en de Robinsons op het eiland die daar overleven, maken echt indruk op me! 

4. Hoe oud wil je worden?
Het maakt me weinig uit, ik hoop toch wel op zijn minst 80, maar het belangrijkste is dat ik nog steeds gezond ben tot ik ouder word. Omdat alleen maar in een rolstoel zitten als je oud bent, me echt vreselijk lijkt. Dus zolang ik een beetje gezond en gelukkig blijf, maakt het niet uit welke leeftijd. 

5. Wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt?
Ik kijk meteen naar mijn (bijna) 6 maanden jonge zoon Mason! Meestal maakt hij me wakker en vaak wil hij dan eten! Dus ik geef hem dan borstvoeding en daarna knuffelen we een beetje! Het is voor mij het heerlijkste wat er is, om  samen wakker te worden met mijn lieve baby. 

6. Waarom heb je dit kapsel en haarkleur?
De kapper verft mijn haar blond, ik werd steeds wat blonder sinds ik in Zweden woon. Ik denk dat het een cultureel iets is. Veel meisjes en vrouwen zijn hier super blond. Maar ik ben al ongeveer 8 jaar blond. Ik ben een beetje bang om mijn haarkleur te veranderen haha! Ik hou van lang haar, dus kort haar is niet iets dat ik zo snel zou hebben.

7. Wat is je quilty pleasure?
Chocolade zeker! En CHANEL! Alles aan dit merk, trekt me altijd zo sterk aan. Ik ben zo’n Chanel-fan! 

8. Wat is je favoriete drankje?
Ik mis het drinken van Lipton IceTea in Zweden. Dit is iets wat ik altijd bestel als ik uit eten ga in Nederland. Daarnaast hou ik van een goede witte wijn, maar niet op dit moment, omdat ik borstvoeding geef.

9. Ga je naar de kerk?
Alleen met Kerstmis de laatste jaren. En we trouwden ook in de kerk! Ik ging veel naar de kerk toen ik wat jonger was. Het is gewoon zo dat er zoveel andere dingen zijn die ik graag doe in het weekend, en dat ik liever naar de kerk ga in het Nederlands en niet in het Zweeds of Engels hier in Stockholm.

10. Kan je koken?
Ik hou van koken, ik ken de basics, maar ik ben geen kok! Maar ik hou van koken als ik veel tijd heb of samen met iemand anders. Ik kook graag Nederlands eten zoals ‘stamppot’, omdat het leuk is om wat Nederlandse tradities aan te houden in Zweden. 

11. Ben je verslaafd aan je telefoon?
Ja, dat ben ik. Ik kan het echter ook uren achterlaten in mijn handtas als ik met vrienden ben of als ik het leuk heb met mijn familie. Maar de telefoon is nooit ‘alleen thuis’ als ik het huis zou verlaten! 

12. Wat maakt je onzeker?
Het enige dat mij het meest onzeker maakt, is wanneer mensen die mij niet zo goed kennen mij beoordelen. Het is stom omdat het niets met mij te maken heeft. Ik vind het idee gewoon niet leuk als mensen snel oordelen en een verkeerd beeld van me hebben. Daarnaast ken ik mezelf het beste, dus; het is hun verlies als ze me verkeerd beoordelen. 

13. Wil je altijd winnen?
Als we thuis bordspellen spelen, houd ik van winnen, maar ik ben een eerlijke speler. Als de andere persoon beter is, zou ik dat ook prima accepteren. Ik hou niet zo van sporten en het kan me niet schelen als ik dan verlies. Ik steun het Nederlands elftal altijd, wanneer ze bijvoorbeeld voetballen in het WK. Ik ben een beetje bedroefd dat we deze keer niet hebben gewonnen en dat we niet voor de World Cup gekwalificeerd zijn. Ik denk dat ik een groot fan ben van het Nederlandse voetbalteam. Maar dit is de enige uitzondering wat betreft het winnen.

14. Wat is je favoriete deel van de dag?
Ik vind het moment waarop Mason ‘s avonds rond 19.00 uur slaapt fijn. Dan heb ik wat tijd met mijn man om over de dag te praten. Ik hou ook van zaterdagmorgen als we samen wakker worden en thuis een eenvoudig ontbijt hebben. 

15. Wat vind je leuk aan mij (Verena)?
Ik vind het leuk dat je een hardwerkende blogger bent. Je hebt veel talent. Ik hou van je foto’s, instagram-account en de passie die je hebt voor bloggen. Je bent altijd eerlijk en vriendelijk en dat is wat ik ook leuk vind. Je lijkt een loyaal persoon te zijn en dat waardeer ik. Bedankt voor dit interview Verena, leuk om op je blog te staan en hopelijk kunnen we dit ooit nog een keer doen!
Benieuwd naar mijn antwoorden op de vragen? Die vind je hier! Vergeet niet om Sabine te volgen op Instagram (www.instagram.com/sofarsosabine), op Facebook (www.facebook.com/sofarsosabine) en bezoek haar blog op www.sofarsosabine.com!

1. Who is your soulmate?
For sure, that is my husband. We have been through so much together, he knows everything about me and we connect so well. He’s my best friend, my soulmate!

2. Do you cry easily in front of others?
No, not at all, that’s maybe one of my bad sides. Sometimes when I talk about the loss of our daughter (three years ago), I don’t even cry or show emotions. But that’s not because I don’t have feelings. I just don’t want to show them to everyone else. I rather keep them for people close to me, like my husband or my mother.

3.What is your favorite TV-show?
At the moment, I like to watch “Expeditie Robinson” and “The voice of Holland”. Both on Dutch TV. I like music a lot and the Robinsons on the island that are surviving there, really impress me!

4. What age would you like to get?
I don’t mind really, I hope at least 80, but the main thing is, that I still healthy until I get older. Because just sitting in a wheelchair being old, seems not something I look forward to. So as long as I stay a bit healthy and happy, it doesn’t matter what age.

5. What is the first thing you do when you wake up?
Check on my (almost) 6 months young son Mason! He usually wakes me up and often, he’s into some food then! So I feed him and afterwards we cuddle a bit! It’s the best thing in the world, to wake-up with a baby.

6. Why do you have this haircut and hair color?
The hair dresser colors my hair blonde, I became even blonder since I am living in Sweden. I think it’s a cultural thing. A lot of girls and women are super blonde here. But I’ve been blond for the last 8 years or something. I am a bit scared to change my hair color haha! I like long hair, so short hair is not something I would have so quickly.

7. What is your guilty pleasure?
Chocolate for sure! And CHANEL! Everything that this brand makes, is always attracting me so strong. I’m such a Chanel fan!

8. What is your favorite drink?
I miss drinking Lipton IceTea in Sweden. This is something I always order when I go out for a dinner in the Netherlands. Next to that I like a good white wine, but not at the moment, since I am breastfeeding.

9. Do you go to church?
Only with Christmas the last years. And we got married in church too! I went to church a lot when I was a bit younger. It’s just that there are so many other things that I like to do in the weekend, as well as, that I would prefer to go to church in Dutch and not in Swedish or English here in Stockholm.

10. Can you cook?
I like cooking, I know the basics, but I am not a chef! However I love to cook when I have a lot of time or together with someone else. I like to cook Dutch food like ‘stamppot’ since it’s nice to keep some Dutch traditions at home in Sweden.

11. Are you addicted to your phone?
Yes, I am. However, I can also leave it for hours in my handbag when I am with friends or when I’m enjoying good times with my family. But the phone is never ‘home alone’ if I would leave the house!

12. What makes you insecure?
The one thing that makes me insecure most, is when people that don’t know me so well, judge me. It’s stupid because, it’s got nothing to do with me. I just don’t like the idea when people judge quick and have the wrong idea about me. Next to that, I know myself best, so in that way; it’s their loss if they judge me wrong.

13. Do you always want to win?
When playing board games at home, I like winning, but I’m a fair player. If the other person is better, I would just be fine with that also. I don’t like sports that much and I don’t care if I loose. I always support the Netherlands, when they play football in the World Cup for example. I am a bit sad that we didn’t win this time and we won’t be in the World Cup. I guess, I am a big fan of the Dutch football team. But this is the only exception.

14. What is your favorite part of the day?
I like the moment when Mason sleeps at night around 19.00 o’clock and I have some time with my husband to talk about the day. I also like Saturday mornings when we are waking up together and having an easy breakfast at home.

15. What do you like about me (Verena)?
I like that you’re a hard working blogger. You have a lot of talent. I like your photo’s, instagram account and the passion you have for blogging. You are always fair and kind and that’s what I like as well. You seem to be a loyal person and that’s something I appreciate.

Thank you for this interview Verena, so nice to be on your blog and hopefully we can do this again some day! Curious to my awnsers on these questions? You can find them here! Don’t forget to follow Sabine on Instagram (www.instagram.com/sofarsosabine) and Facebook (www.facebook.com/sofarsosabine) and visit her blog on www.sofarsosabine.com!

sofarsosabine logo

 

11 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *